Twenty-second Dynasty of Ancient Egypt

The Twenty-second Dynasty were Libyan settlers that ruled parts of Lower Egypt.
Dynasty 22
Pharaoh Also known as Reign
1 Shoshenq I Sheshonq I, Sheshonk I 943–922
2 Osorkon I 922–887
3 Shoshenq II Sheshonq II, Sheshonk II
4 Takelot I 885–872
5 Shoshenq IIb Sheshonq IIb, Sheshonk IIb
6 Osorkon II 872–837
7 Shoshenq III Sheshonq III, Sheshonk III 837–798
8 Pami 785–778
9 Shoshenq V Sheshonq V, Sheshonk V 778–740
10 Pedubast II
11 Osorkon IV 740–720
12 Shoshenq IV 798–785